מדריך למפתח אינטרנט

该翻译不完整. 请帮助翻译本文

这些文章为使用某些Web技术和API提供帮助.

אזור לימוד HTML
HTML(超文本标记语言或超文本标记语言)是几乎所有Web内容的核心语言. 浏览器中屏幕上的大多数内容基本上都是使用HTML概述的.
אזור לימוד CSS
CSS(层叠样式表样式表)是一种用于定义HTML文档视图的语言.
מדריך אירועים (Events) למפתח
事件与两件事有关:
一种设计模板,用于在网页生命周期内发生的各种情况下进行异步处理;
并命名,表征和使用大量不同类型的案例.
AJAX
AJAX是一个术语,定义了一组技术,这些技术允许Web应用程序对UI执行快速和增量更新,而无需重新加载整个页面. 这使应用程序更快,对用户操作的响应更快.
גרפיקה ברשת
现代网站和应用程序有时需要显示具有不同复杂程度的图形.
מדריך ל- API ברשת
所有Web API及其作用的列表.
ג'אווה-סקריפט (JavaScript)
JavaScript是用于创建Web应用程序的强大脚本语言.
לוקליזציה וקידוד תווים
浏览器在内部以Unicode处理文本. 但是,使用一种以字节表示字符(字符编码)的方式用于通过网络将文本传输到浏览器. HTML规范建议使用UTF-8编码 (可以表示所有Unicode),并且无论使用哪种编码,都需要Web内容声明该编码.
פיתוח אינטרנט למובייל
本文概述了设计可在移动设备上正常工作的网站所需的一些主要技术. 如果要查找有关Mozilla的Firefox OS项目的信息,请参见Firefox OS页面. 或者,您可能对有关Firefox for Android的详细信息感兴趣.
אפליקציות אינטרנט מתקדמות (PWA)
渐进式Web应用程序(PWA)使用现代Web API和传统的渐进式增强策略来创建跨平台的Web应用程序. 这些应用程序无处不在,并提供多种功能,使它们具有与本机应用程序相同的用户体验优势. 这套指南告诉您所有有关PWA的知识.
אופטימיזציות וביצועים
在构建现代Web应用程序和网站时,重要的是使您的内容快速有效地工作. 这使它对于功能强大的台式机系统和性能较弱的手持设备均有效.
ניתוח וסריאליזציה של XML
Web平台提供了用于分析和序列化(系列化)XML的不同方法,每种方法都有其优点和缺点.
פורמט גופן אינטרנט פתוח (WOFF, Web Open Font Format)
WOFF(Web开放字体格式)是一种字体文件配置(字体),可用于免费联网.
שימוש באובייקט FormData
FormData对象允许编译键/值对的集合以发送XMLHttpRequest请求. 它主要用于表单详细信息,但可以与表单分开使用以发送信息. 传输以与submit()方法发送其编码为" multipart / form-data"的表单相同的配置完成.
מילון מלים
定义了许多与网络和Internet相关的技术术语.

ראה גם