Công nghệ lập trình Web

万维网的广泛发展为程序员提供了创建有用的在线网站和应用程序的机会 . 充分 利用 这些技术 您需要 知道如何 使用它们. 在下面,您 将找到 Web编程技术的 MDN 文档 链接 .

Các công nghệ lập trình Web

Cơ bản

HTML
超文本标记语言(HTML)是用于塑造网页结构和内容的语言.
CSS
级联样式表(CSS)用于指示内容在Web上的显示方式.
HTTP
超文本传输​​协议(HTTP) 是一种 超文本传输​​协议 ,用于在网络上传输HTML内容以及媒体内容.

Scripting

JavaScript

JavaScipt是​​一种在浏览器上运行的编程语言,用于构建与用户高度交互的网页或创建Web应用程序.

Web APIs
Web应用程序编程接口(Web API)Web应用程序编程接口,用于操作各种功能,例如DOM控制,播放音乐和视频或创建3D图形.

Đồ họa

Canvas
<canvas>提供了一个API,以支持使用Javascript进行2D绘图.
SVG
可伸缩矢量图形允许您通过绘制不同形状的矢量来表示图像,以使图像可以任意大小平滑地放大和缩小.
WebGL
WebGL是用于Javascript的API,可使用HTML5: <canvas>将3D图形引入Web.

Âm Thanh, Video, và Truyền Thông Đa Phương Tiện

Công Nghệ Truyền Thông Web
与通讯和所需文档有关的API列表.
Tổng Quan Công Nghệ Truyền Thông trên Web
支持音频,视频以及控制和记录的开放Web技术和应用程序编程接口(API)概述. 如果您想知道应该使用哪个API,请在这里参考.
API hỗ trợ ghi hình và phát sóng truyền thông
内联网和互连网络中用于记录和广播的API的引用,包括使用摄录机和记录器进行视频记录,记录和静止图像拍摄的方法.
Ứng Dụng Âm Thanh và Video trong HTML5
将音频或视频嵌入网页并集成驱动程序
WebRTC
WebRTC中的RTC代表实时通信,该技术可以在用户的​​浏览器之间实时广播音频和视频数据.

Công nghệ khác

MathML
数学标记语言(MathML)使网站可以显示复杂的数学方程式和相关的数学语法.

Góc Hướng Dẫn

 
Hướng Dẫn Lập Trình Web
适用于进行简单网站编程的初学者的文章集.

Các chủ đề khác

Developing Web applications - Phát triển ứng dụng Web
适用于移动设备(移动设备),台式机/笔记本电脑(台式机)和Firefox的Web应用程序开发人员的文档.
Accessibility - khả năng tiếp cận
Khả năng tiếp cập trong lập trình Web nghĩa là cho cho càng nhiều người sử dụng trang Web của bạn càng tốt, ngay cả khi khả năng của người đó có khiếm khuyết về thị lực hoặc thính giác. Trong phần này chúng tôi cung cấp thông tin về cách phát triển trang Web có tính tiếp cận cao.
Security - bảo mật 
确保确实要考虑网站或Web应用程序的安全性. 本部分中的文章收集将有助于确保您的网站安全.

Xem thêm ...